Укладаючи сього словника, ми використовували такі джерела: 

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови: близько 250 тисяч слів і словосполучень / Уклад. та гол. редактор В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь, 2005.
 2. Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК) / М. Шведова, Р. фон Вальденфельс, С. Яригін, А. Рисін, В. Старко, Т. Ніколаєнко та ін. Київ, Львів, Єна, 2017–2022. – uacorpus.org.
 3. Горбач О. Лексика наших картярів і шахістів. Вільне слово, 1960, чч. 22–32.  
 4. Етимологічний словник української мови у семи томах / Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, гол. ред. О. С. Мельничук. Київ, 1982–2012. Т. 1–6.
 5. Історичний словник українського язика / Під ред. Є. Тимченка; укл.: Є. Тимченко, Є. Волошин, К. Лазаревська, Г. Петренко. Київ–Харків, 1930–1932. Т. 1. 
 6. Процик І. Футбольна лексика у формальному та неформальному дискурсах. Київ, 2020 (дисертація).
 7. Рисін А., Старко В. Великий електронний словник української мови (ВЕСУМ). Вебверсія 5.8.0. 2005–2022. URL: https://r2u.org.ua/vesum/
 8. Російсько-український медичний словник: матеріали до української медичної термінології; Редакційна комісія: професор О. В. Корчак-Чепурківський (голова) [та інші]; упорядник д-р мед. М. А. Галин; Київський губерніальний відділ охорони народного здоров’я, Підрозділ медичної та санітарної просвіти. Київ, 1920. 164 с. 
 9. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. Київ, 1974. 
 10. Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.: У 2 томах / Інститут суспільних наук АН УРСР; уклад. Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька, І. М. Керницький та ін. Київ, 1977–1978. 
 11. Словник чужомовних слів і термінів / Уклад. П. Штепа. Монреаль, 1977. 
 12. Словник української мови в 11 томах / Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР / гол. ред. І. К. Білодід. Київ, 1970–1980.
 13. Словник української мови у 20 томах / Український мовно-інформаційний фонд НАН України; за ред. В. М. Русанівського. Київ, 2010–2022. Т. 1–12.
 14. Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.: У 28 випусках / НАН України. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича; уклад. Д. Гринчишин, М. Чікало та ін. Львів, 1994–2017. Вип. 1–16.

  Окрему подяку висловлюємо учасникам осідку "Словотвір" (https://slovotvir.org.ua/), без яких цей словник був би не такий повний.